marcin(a)studio4plus.com

libsexpr - funkcje

libsexpr pozwala na stosowanie w wyrażeniach większości funkcji matematycznych standardowej biblioteki C (pełna lista poniżej).

Dodanie własnych funkcji/operatorów jednoargumentowych i operatorów dwuargumentowych jest bardzo proste: wystarczy napisać odpowiednią funkcję w C przyjmującą jeden lub dwa argumenty typu double i zwracającą wartość typu double, a później dopisać ją do listy funkcji w pliku mathfunc.c i przekompilować bibliotekę.
Jako banalny przykład mogą służyć funkcje add oraz neg (również plik mathfunc.c).

Kilka przykładowych wyrażeń:

a2 a^2
ex2+5 exp(x^2 + 5)
sin x sin(x) or sin x
cos 2x cos(2*x) (parens required)
ctg x 1/tg(x)

Funkcje i operatory jednoargumentowe:

-
negacja
abs
wartość bezwzględna
cbrt
pierwiastek sześcienny
cos
kosinus
cosh
kosinus hiperboliczny
exp
funkcja eksponencjalna
ln, log
logarytm naturalny
log10
logarytm o podstawie 10
tan, tg
tangens
tanh
tangens hiperboliczny
sin
sinus
sinh
sinus hiperboliczny
sqrt
pierwiastek kwadratowy

Operatory dwuargumentowe:

+
dodawanie
-
odejmowanie
*
mnożenie
/
dzielenie
^
podnoszenie do potęgi
2005